Poradnik harcerski
Poradnik harcerski

SPIS TRE??CI:

 1. Prawo i przyrzeczenie harcerskie
 2. Krzy?? harcerski
 3. Lilijka harcerska
 4. Hymn ZHP
 5. Pie???? "Bratnie s??owo..."

 


PRAWO I PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Prawo harcerskie

 1. Harcerz sumiennie spe??nia swoje obowi?zki wynikaj?ce z Przyrzeczenia Harcerskiego.

 2. Na s??owie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

 3. Harcerz jest po??yteczny i niesie pomoc bli??nim.

 4. Harcerz w ka??dym widzi bli??niego, a za brata uwa??a ka??dego innego harcerza.

 5. Harcerz post?puje po rycersku.

 6. Harcerz mi??uje przyrod? i stara si? j? pozna?.

 7. Harcerz jest karny i pos??uszny rodzicom i wszystkim swoim prze??o??onym.

 8. Harcerz jest zawsze pogodny.

 9. Harcerz jest oszcz?dny i ofiarny.

     10. Harcerz jest czysty w my??li, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

 <Prawo harcerskie przedstawia 10 nakazów do których powinien D???Y? ka??dy harcerz>

 

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczer? wol? ca??ym ??yciem

pe??ni? s??u??b? Bogu i Polsce,

nie??? ch?tn? pomoc bli??nim

i by? pos??usznym Prawu Harcerskiemu

<Przyrzeczenie jest sk??adane w stron? ognia przez ka??dego harcerza podczas nadania krzy??a harcerskiego, czyli najwa??niejszego harcerskiego odznaczenia> 

 


KRZY?? HARCERSKI

krzyz harcerskiKrzy?? harcerski zaprojektowa?? w 1912 roku ksi?dz Kazimierz Lutos??awski.

Wzorowany na orderze Virtuti Militari (porównaj), który przyznawany jest za szczególne m?stwo i oddanie w s??u??bie ojczy??nie. Dewiz? krzy??a harcerskiego jest ??aci??ska maksyma per aspera ad astra (przez ciernie do gwiazd).

Kr?g – uwa??any za doskona??? figure geometryczn? - symbol doskona??o??ci do jakiej d???y harcerska rodzina. Jest to te?? symbol harcerskiego kr?gu, w którym wszyscy s? równi.

Lilijka - (zobacz: liljka harcerska)

Promienie - biegn?ce od lilijki oznaczaj? ??e harcerz powinien ??wieci? przyk??adem i dobrym post?powaniem.

Wieniec z li??ci d?bowych – li??cie d?bowe od dawien dawna symbolizuj? m?stwo i dzielno???. Wieniec z li??ci d?bowych mieli prawo nosi? tylko ludzie w??adaj?cy ogromn? si??? – ducha, mi???ni, czy magii. Cechy te – m?stwo i dzielno???, powinny by? równie?? udzia??em ka??dego harcerza.

Wieniec z li??ci lauru – li??cie laurowe (wawrzynowe) s? symbolem zwyci?stwa. Wieniec z li??ci laurowych nosili autorzy najwi?kszych wiktorii, rzymscy cesarze. Dla harcerza li??cie laurowe oznaczaj? zwyci?stwo nad w??asnymi s??abo??ciami.

Ziarenka piasku – ramiona Krzy??a Harcerskiego wype??nione s? ziarenkami piasku, które symbolizuj? liczn? rodzin? harcersk?; (Ile ziarenek piasku na pla??y, ile gwiazd na niebie, tylu harcerzy na ??wiecie).

Puste miejsce – pomi?dzy ziarenkami piasku, pozostawione jest miejsce, które symbolizuje ??e jest jeszcze miejsce dla nowych harcerzy

Has??o "Czuwaj" - tradycyjne pozdrowienie harcerskie, które przypomina harcerzowi, ??e powinien by? zawsze gotowy do s??u??by Bogu i Polsce oraz czujny

Ramiona - cztery strony ??wiata

<Powsta??e po listopadzie 1918 Ministerstwo Spraw Wojskowych wyda­??o rozkaz, stanowi?cy, ??e Krzy?? Harcerski jest jedyn? odznak? cywiln?, jak? mo??na nosi? na mundurze wojskowym. Dawniej Krzy??e by??y numerowane, a numer wpisywano do Ksi???eczki Harcerskiej.

Krzy?? Harcerski otrzymuje si? po z??o??eniu Przyrzeczenia Harcerskie­go i nosi si? go 2 cm nad lew? kieszeni? munduru.

Jest to odznaczenie które jest charaktersytyczne tylko dla naszego kraju w innych krajach podstawowym odznaczeniem jest lilijka harcerska>

 


LILIJKA HARCERSKA

lilijka

Odznaka harcerska noszona tradycyjnie na nakryciu g??owy oraz nad lew? kieszeni? munduru.

Lilijka harcerska wzorowana jest na igle magnetycznej kompasu -harcerz zawsze wybiera s??uszn? drog?. Baden-Powell w podr?czniku „Skauting dla ch??opców" pisa??: „Odznak? skautow? jest ostrze strza??y, takiej jaka na mapach lub w kompasie wskazuje pó??noc. Jest to odznaka wywiadowcy wojskowego, wskazuje bowiem drog?; wi?c i wywiadowcy pokoju wskazuje ona drog? w spe??nianiu obowi?zku i niesieniu pomocy drugim.

W 1927 roku umieszczono na ramionach lilijki skrót hase?? Filaretów (najwa??niejszych warto??ci): ONC - Ojczyzna, Nauka, Cnota. Na zwie??czeniu - napis ZHP - tzn Zwi?zek Harcerstwa Poslkiego.

Skrót ONC istnia?? na lilijce do 1965 roku. Wówczas decyzjami nowego regulaminu zmieniono zarówno kszta??t jak i usuni?to z niej napisy. VII Zjazd ZHP (1981 (przywróci?? tradycyjne oznaczenie i wygl?d harcerskiej lilijki.

<Lilijke harcersk? otrzymuje ka??dy harcerz który zako??czy okres próbny i zostanie w???czony do dru??yny harcerskiej jako pe??noprawny harcerz i towarzyszy mu ona do ko??ca czy to w postaci odznaki -  lilijki czy symbolu lilijki w ??rodku krzy??a harcerskiego w pozosta??ych krajach harcerze nad kieszeni? nosz? tylko lilijk? harcersk?>

 


 HYMN ZHP

Wszystko, co nasze, Polsce oddamy,

w Niej tylko ??ycie, wi?c idziem ??y?.

??wity si? biel?, otwórzmy bramy,

Rozkaz wydany: Wsta??, w s??o??ce id??!

 

ref. Rami? pr???, s??abo??? krusz,

ducha t???, Ojczy??nie mi??ej s??u??!

Na jej zew, w bój czy trud,

pójdzie rad harcerzy polskich ród! 

< Pierwszym hymnem harcerskim by??a „Rota" do s??ów Marii Konopnickiej, jednak pie???? „Wszystko, co nasze..." zyska??a szybko du??? popularno??? i w 1918 zosta??a uznana za Hymn Harcerski. Po uzyskaniu niepodleg??o??ci zast?piono oryginalne s??owa „zerwiem kajdany" nowymi - „otwórzmy bramy". Hymn ZHP jest od??piewywany w pozycji zasadniczej (na baczno???) podczas wszystkich wa??nych uroczysto??ci harcerskich na apelach.>

 


 PIE???? "BRATNIE S?OWO"

Bratnie s??owo sobie dajem,
??e pomaga? b?dziem wzajem,
Druh druhowi, (druhnie) druh,
Has??o znaj: Czuj duch!

<Od??piewanie pie??ni "Bratnie S??owo" to niezb?dna cz???? zako??czenia ka??dej zbiórki czy wyjazdu harcerskiego. Od??piewuje si? j? stoj?c w harcerskim kr?gu. W tradycji naszej druzyny ka??dy z harcerz stoj?cy w kr?gu recytuje jedno s??owo pie??ni.>

 


 

aktualizacja: 2013-11-12 23:19:33
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl