2007
Rok 2007
 • 14 stycznia
  Wielka Orkiestra ??wi?tecznej Pomocy znów gra, a my wraz z ni?. Nasz dru??yna w???czy??a si? w "orkiestrowe" przedsi?wzi?cie uczestnicz?c w zbiórce pieni?dzy.

   
 • 18-21 stycznia
  Wyruszamy na biwak do Zaniemy??la razem z 26 PDHm. Jedn? z atrakcji biwaku by??a awaria pr?du w wyniku której zamiast obiadu trzeba by??o zadowoli? si? pizz? :-)
 • 3 marca
  Z okazji Dnia My??li Braterskiej odby?? si? organizowany przez IV Szczep rajd na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. My??l? przewodni? rajdu by?? obóz organizowany przez Roberta Baden-Powella.

   
 • 30 marca - 1 kwietnia
  I znów l?dujemy w okolicach Nowego Tomy??la na przygodowym rajdzie "CERBER" - uda??o nam si? wystawi? 2 ekipy. Tegoroczny rajd mia?? by? kontynuacj? szpiegowskiej fabu??y z przed 2 lat. Wysz??o nie najgorzej :) Rajd by?? podzielony na tras? "m??odsz?" i "starsz?" - na trasie "m??odszej" zaj?li??my I miejsce :-)

   
 • 25 czerwca - 14 lipca
  Kolejny ju?? obóz letni w Kaplinie - jednak tym razem wielka odmiana - podobóz mieli??my sami :-) By??o rewelacyjnie.

   
 • 1 sierpnia
  Wczesn? por?, w??ród promieni wschodz?cego s??o??ca, nad pozna??sk? Malt? mia??o miejsce ognisko, na którym kilkaset wielkopolskich harcerzy odnowi??o Przyrzeczenie Harcerskie z okazji 100-lecia Skautingu. Oczywi??cie nie zabrak??o tego dnia równie?? przedstawicieli naszej dru??yny.

   
 • 31 sierpnia
  Tego dnia wyszed?? rozkaz Komendanta Hufca powo??uj?cy do ??ycia V Szczep w naszym Hufcu. Tak si? z??o??y??o, ??e 92 PDH wchodzi w jego sk??ad :-) tym samym ??egnaj?c si? ze Szczepem nr III.
 • 28-30 wrze??nia
  Kolejny biwak :-) Tym razem wymieszane znane z nieznanym. Znane miejsce - Leszno i legendarny ju?? Dom Harcerza. Nieznane ... 26 PDH?? - po raz pierwszy w historii pojechali??my z t? dru??yn? na wspólny biwak. Trzeba przyzna?, ??e nie taki diabe?? straszny jak go maluj? ;) Przebojem biwaku by??y scenki odgrywane na Mini HAFT :-)

   
 • 10 listopada
  W sali gimnastycznej SP 25, odby?? sie coroczny festiwal piosenki. Temat festiwalu brzmia??: "Koszmarny Karolek i wstr?tne gacie" :-) Z tej okazji w naszej dru??ynie zawi?za?? si? zespó?? o wszystko mówi?cej nazwie Dotychczasowy Wice Lider. Wystawili??my utwór pt. "Wybacz tato" w??asnego autorstwa. By??y gitary elektryczne, mikrofony ... tylko nag??o??nienie troch? pad??o + z??? akustyka sali ;-) Ale uda??o si? zdoby? wyró??nienie za najlepszy podk??ad muzyczny :)
 • 11 listopada
  Wa??na data - ??wi?to Niepodleg??o??ci. Od tego roku wa??na te?? dla ca??ego naszego szczepu. W tym dniu odby??a si? gra historyczna zamykaj?ca "Kampani? Bohater" V Szczepu. Nowym patronem szczepu zosta?? 15 Pu??k U??anów Pozna??skich. Nasza dru??yna bra??a udzia?? w grze zarówno w charakterze uczestników jak i organizatorów.

   
 • 23-25 listopada
  10 PDH organizuje biwak w szkole w Daszewicach. Na biwaku byli??my tak??e my i 18 PDH??. Program biwaku przygotowa??y dziewczyny z 18-stki. My??l? przewodni? by??a gala muzyczna - co?? jak MTV Music Awards :-) 92 PDH wyst?pi??a w ramach rewelacyjnej kapeli Dotychczasowy Wice Lider z utworem "Zasiej mleko" :-)

   
 • 8 grudnia
  W tym roku przypad?? nam zaszczyt organizowania dorocznej Wieczornicy Kasprowiczowskiej - spotkania instruktorów, którego tematem jest patron Hufca. Pozwolili??my sobie na ma??e szale??stwo i wieczorek odby?? si? w konwencji teleturnieju Kalambury :-) By??o ??miesznie - a to najwa??niejsze :-)
 • 21 grudnia
  ??wi?ta Bo??ego Narodzenia za pasem, wsz?dzie czu? ju?? wigilijny nastrój. Rok 2007 zako??czyli??my wi?c wspólnie ca??ym szczepem na spotkaniu op??atkowym. By??y wypieki, prezenty, kol?dy, prawdziwa choinka ... jednym s??owem - jak w domu :-)
aktualizacja: 2015-11-24 00:09:19
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl