2008
Rok 2008
 • 13 stycznia
  Tradycyjnie bierzemy udzia?? w XVI ju?? Finale Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy.
 • 7 - 10 lutego
  W Nekli ma miejsce biwak ca??ego V Szczepu + 17 PDH. By??o nas sporo, ???cznie 5 dru??yn, w tym 15 ludzi od nas :) Biwak bardzo udany, by??y gry terenowe: dzienne, nocne; ??wieczniska, spagetti... po prostu biwak - klasyk. Tytu?? mistrza wyjazdu zyska?? Dawid rzycaj?c si? na zasieki podczas gry nocnej. Rezultat - nogi w bandarzach, moro w strz?pacha a wiadomo??? dla genera??a i tak stracona przez dziór? w rozerwanej kieszeni :-)

   
 • 23 lutego
  Z okazji Dnia My??li Btaretskiej tradycyjnie IV Szczep organizowa?? rajd. Tym razem zaproszono nas do lasów pod Obornikami. Na trasie liczne zadania, logiczne i sprawno??ciowe. Rozpalanie ogniska, przeprawa na linie, pierwsza pomoc w bardzo nietypowym przypadku (a raczej z bardzo nietypowym poszkodowanym), kalambury i wiele innych. Meta rajdu mia??a miejsce w bazie Kowanówko Hufca Oborniki. Na zako??czenie wszyscy zasiedli??my przy ognisku z kie??baskami.

   
 • 29 marca
  Dostali??my zaproszenie z Hufca Pozna?? - Rejon na XI Turnieju Pi??ki Halowej w Buku. Jak mo??na by??o odmówi? :) Czym pr?dzej zebra?? si? futbolowy sk??ad i dzi?ki uprzejmo??ci taty Gogula i dh komendanta J?drka (którzy zawie??li nam tam ty??ki) pojechali??my na turniej. Impreza zrobiona bardzo fajnie, by??y ró??ne grupy wiekowe, my trafili??my do OPEN. Najpierw rozgrywki grupowe, pó??niej fina??y. Uda??o nam si? wywalczy? III miejsce!
   
 • 24 maja
  W sobot? 24 maja na starym stadionie Warty w boju star??y si? reprezentacje Hufca Pozna?? - Wilda i Parafii pw. Maryi Królowej. Spotkanie trwa??o 2 x 30 minut. Szeregi harcerskiej dru??yny zasilili oczywi??cie ch??opacy z 92 PDH. Wspó??organizatorem spotkania by?? nasz przyboczny - Krzychu N. A wynik meczu ... no có??, tego si? mo??na by??o spodziewa? - 9:3 dla harcerzy! :-)

   
 • 18 czerwca
  Zast?p Czarne Konie zorganizowa?? Turniej Siatkówki Pla??owej na boisku przy ZSO nr 4  na Os. Czecha. W zawodach wzi???o udzia?? 8 ekip z ró??nych dru??yn hufca.
 • 7 - 26 lipca
  Lato przynios??o nam kolejny obóz. Tym razem uderzyli??my na po??udnie i nasze namioty stan???y w bazie obozowej w Ustroniu. Tak tak, w tym ustroniu ko??o Wis??y :) Po raz pierwszy jeste??my na obozie w górach. Niektórzy z nas s? w ogóle po raz pierwszy w górach. Niestety pogoda nie rozpieszcza??a, bardzo du??o deszczu, mokro, brrrrr. Ale mimo to uda??o si? zrobi? kilka fajnych wypadów. Byli??my na Czantorii Wielkiej, na Równicy, zwiedzili??my pi?kn? okolic?. Atrakcj? by??y te?? k?piele w rzece Wi??le.

   
 • 11 pa??dziernika
  Przyst?pujemy do zdobywania odznaki PTTK "Szlakiem Powstania Wielkopolskiego". W tym celu zawi?zuje si? w dru??ynie specjalna ponad-zast?powa grupa "GAS 10". Pierwszym zadaniem jest zlokalizowanie w Poznaniu 8 miejsc pami?ci zwi?zanych z Powstaniem Wielkopolskim. Trasa wycieczki prowadzi od Malty poprzez centrum miasta a?? na ?awic?.
   
 • 18 pa??dziernika
  Grupa "GAS 10" kontynuuj?c zdobywanie odznaki PTTK wyrusza by odwiedzi? kolejne 2 miejsca zwi?zane z Powstaniem Wielkopolskim. Tym razem szlak prowadzi przez Pobiedziska i Gniezno. W Gnie??nie zahaczyli??my o starówk? i katedr? poszerzaj?c wypraw? o 'Szlak Piastowski'. Wycieczka rozpocz???a si? jednak w Inowroc??awiu gdzie zwiedzili??my tamtejsze muzeum im. Jana Kasprowicza.

   
 • 24 - 26 pa??dziernika
  W ostatni weekend pa??dziernika odby?? si? tak bardzo wyczekiwany biwak dru??yny - pierwszy w tym roku harcerskim. Tym razem zorganizowali??my sobie miejscówk? w bazie biwakowej 'Gniazdo' Hufca ZHP Oborniki. Tematem przewodnim biwaku by??o tajemnicze znikni?cie personelu tajnej placówki badawczej ESA. Patrole wcieli??y si? w inspektorów, którzy badaj?c poszlaki, w??amuj?c si? do komputerów i analizuj?c zebrane dane doszli w ko??cu do rozwi?zania. Pocz?tkowo wszystko wygl?da??o na to, ??e za tajemnic? stoi nieznany wirus z przestrzeni kosmicznej, nad którym prowadzono badania w placówce. Prawda jednak okaza??a si? bardziej przyziemna - naukowców uprowadzili terrory??ci, którzy wykradli te?? z bazy uran. Inspektorzy nie trac?c zimnej krwi rozwik??ali zagadk?, doprowadzili do schwytania terrorystów i odbicia zak??adników.
  Na biwak razem z nami go??cinnie pojecha??a 10 PDH.

   
 • 7/8 listopada
  Bierzemy udzia?? w XXVIII Biegu Nocnym '??ladami historii miasta Poznania'. Tegoroczny bieg nosi?? tytu?? 'Barwy wielokulturowego Poznania'. Tematyk? biegu by??y mniejszo??ci narodowe zwi?zane z naszym miastem: Bambrzy, Romowie, ??ydzi, Ukrai??cy ... Wystawili??my patrol 5-osobowy na tras? HS (harcerze starsi), dla której gra rozpoczyna??a si? o godzinie 20:00 i trwa??a do pó??nocy.  Z po??ród 3 dru??yn naszego hufca, które wystawi??y ekipy na tej strasie, wypadli??my najlepiej, zajmuj?c 8 miejsce (na 18).
 • 16 listopada
  W ramach ostatniego etapu zdobywania odznaki PTTK 'Szlakiem Powstania Wielkopolskiego' grupa G.A.S.10 udaj si? do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, gdzie ma okazj? obejrze? czasow? wystaw? po??wi?con? Powstaniu Wielkopolskiemu.
   
   
 • 5 - 7 grudnia
  Z okazji obchodów 90-cio lecie Powstania Wielkopolskiego, w Poznaniu w dniach 5-7 grudnia 2008 odby?? Zlot Chor?gwi Wielkopolskiej. W zlocie wzi???a udzia?? ponad tysi?czna bra? harcerska - w tym nasza dru??yna. Uczestnictwo w zlocie poprzedza??a realizacja zada?? programu 'Czas Bohaterów'. W programie zlotu by??y liczne zaj?cia programowe, szkolenia (pierwsza pomoc) oraz gra miejska. Wystartowali??my na trasie m??odszoharcerskiej. W niedziel? odby??a si? msza ??wi?ta w Farze oraz uroczosto??? pod Pomnikiem Powsta??ców Wielkopolskich, w trakcie której zosta?? przekazany nowy sztandar Chor?gwii.


aktualizacja: 2015-11-24 00:09:47
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl