2009
Rok 2009

17 stycznia
Grupa G.A.S.10 podejmuje nowe wyzwanie. Chcemy zdoby? odznak? OTP PTTK. W tym celu pierwsi ??mialkowie wyruszaj? na zimow? wypraw? przez Puszcz? Zielonk?. Trasa z Murowanej Gosliny do Tuczna, przez ??nieg i lód ;) Na ko??cu odpoczynek i posi??ek przy ognisku w stanicy w?dkarskiej.

 

 

 

26 lutego - 1 marca
W tym roku zimowisko Szczepu odby??o si? w Chro??nicy. Razem z nami wyjazd organizowa??a równie?? 8 PDH. Nocleg standardowo w szkole. My??l? przewodni? biwaku by?? szalony terrorysta-naukowiec i jego tajemnicza bomba. Patrole uwik??ane w chor? gierk? szale??ca musia??y rozwik??a? zagadk? i ocali? ... no przynajmniej miasteczko :)

 

 

14 marca
Dowiedzieli??my si?, ??e w Pniewach ma miejsce pi??karski turniej "Harcerska Liga". Na zaproszenie organizatorów (15 DH) wystawiamy 2 zespo??y. W kategorii do lat 16 Ogniste Kruki, natomiast w kategorii powy??ej lat 16 - Czarne Konie. Z turnieju przywie??li??my 2 puchary za II i III miejsce.

 

 

 

15 marca
W ramach zdobywania kolejnych punktów na odznak? OTP zast?p G.A.S10 wzi??? udzia?? w XXXII Ogólnopolskim Rajdzie Zimowym do Kobylnicy. Impreza organizowana by??a przez PTTK. Organizatorzy przewidzieli kilka tras z przewodnikami, wszystkie one mia??y met? w szkole w Kobylnicy. Na mecie czeka??y konkursy, co?? do zjedzenia, muzyka i sporo zabawy. Z rajdu przywie??li??my puchar za II miejsce.

 

 

29 marca
W Buku odby??a si? kolejna edycja dobrze juz nam znanej imprezy - XII Turniej Pi??ki Halowej Hufca Pozna??-Rejon. Nasza dru??yna wystawi??a do zawodów 7 osobowy sk??ad w kategorii OPEN. Wywalczyli??my puchar za III miejsce!

 

 

 

19 kwietnia
Powsta?? nowy pomys?? na imprez? dru??ynow?.I Dru??ynowy Turniej Strzelecki zorganizowany na Forcie IIa. Strzelanie z wiatrówek i ASG, by??y dyplomy i ziemniaki z ogniska. Mo??e za rok zrobimy kolejny.

 

 

 

24 - 16 kwietnia
W zesz??ym roku rajdu nie by??o, ale teraz CERBER powróci?? w wielkim stylu. Tym razem rajd zosta?? utrzymany w konwencji fantastyki. Nie zabrak??o kolorowych strojów, walki na miecze i rycerskiej uczty.

 

 

 

3 czerwca
To ju?? drugi mecz z ministrantami z ko??cio??a na Rynku Wildeckim. Niestety (dla nich) i tym razem nie uda??o si? im pokona? harcerzy. Wynik ko??cowy bardzo zacny - 19:2 dla braci harcerskiej :) W sk??adzie harcerskim oczywi??cie nie zabrak??o naszych, a w organizacj? wl?czy?? si? tak jak ostatnio Krzysztof. Spotkanie rozegrano na MDK przy Drodze D?bi??skiej.

 

 

13 lipca - 1 sierpnia
Nadszed?? czas na d??ugo oczekiwany obóz! Stara baza w Kaplinie znów przyje??a rzesz? harcerzy. Pojecha??o nas ca??kiem sporo w tym roku. Podobóz mieli??my sami, z w??asn? wartowni?, okopem z siatk? maskuj?c?, komend? itd. Full wypas :) By??y gry, alki na miecze, turniej strzelecki, HBT, ogniska ... jak to na obozie.

 

 

 

12 - 23 sierpnia 
G.A.S.10 wyrusza na kolejn? wypraw?. Tym razem biwak w?drowny przez Puszcz? Noteck? z Mi?dzychodu do Mia??. Wyruszyli??my z pe??nym ekwipunkiem najpierw zatrzymuj?c si? na noc w bazie w Kaplinie a nastepnie maszeruj?c przez B??ota, do Nowych Kwiejc, gdzie spali??my w namiotach z pa??atek. Dalsza trasa przez Pi??k? do Mia?? na poci?g. ??cznie prawie 40 km. Najciekawse jest to, ??e z wyprawy wrócilismy z psem :)

 

 

25 - 27 wrze??nia
Bardzo kameralny biwaczek w Kobylnicy. By??o nas dos??ownie kilku + go??cie. Go??cie, bo na biwaku by??y podwójne urodziny - ?ukasza i Patrycji. Atrakcj? wyjazdu by?? park linowy :)

 

 

 

6 listopada
Zimno ju?? si? robi ale my wyruszamy na XXIX Bieg Nocny. W tym roku tematyka zwi?zana z histori? sportu w Poznaniu i okolicach. Na zako??czenie rajdu ciekawostka - zadanie 'sportowe' - zjazd na czas na pontonie ze stoku Malta Ski ;)

 

 

 

12 listopada 
Zast?p Nocne Wilki wyszed?? z inicjatyw? i zorganizowa?? pokaz dla pacjentów dzieci?cego szpitala na Krysiewicza. Ch??opacy opowiadali o harcerstwie, obozach, sprz?cie ASG itp. To piersza inicjatywa tego typu. Oby pojawi??y si? kolejne pomys??y :)

 

 

 

 

28 listopada
Kolejna wycieczka G.A.S.10 w ramach zdobywania odznaki OTP PTTK. Tym razem przy???czy??y si? do nas Karina i dh. Kasia z 18 PDH??. Trasa wiod??a z Puszczykówka (dok?d dojechali??my poci?giem), dalej zachaczaj?c o Rogalinek, przez Babki i do Poznania.

 

 

aktualizacja: 2015-11-24 00:10:27
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl