2010
Rok 2010

15 - 17 stycznia
Ju?? tradycj? jest coroczny zimowy biwak Szczepu, cho? tym razem nie by??o z nami 36 PDH. Ale za to go??cinnie pojecha??a 8 PDH :) W tym roku zimowisko w Nekli utrzymane by??o w konwencji XIX wiecznej ch??opskiej rewolty. Gdy hrabia opuszcza swoje ziemie w wa??nej sprawie, jego zast?pca wprowadza swe nikczemne rz?dy. Sprawy bior? w swoje r?ce ch??opi. Intryga, zagadka, akcja ... a na ko??cu ??nie??na bitwa :)

 

 

6 marca
Zach?ceni poprzednimi sukcesami wyruszamy na kolejn? edycj? "Harcerskiej Ligi" - turnieju pi??karskiego w Pniewach. Podobnie jak ostatnio wystawiamy 2 sk??ady w grupie m??odszej i OPEN. Po ci???kiej walce uda??o si?! Mamy I miejsce! Niestety nie bez ofiar - Pawe?? doznaje powa??nej kontuzji nogi (z??amanie?). Zespó?? m??odszy wraca do domu równie?? z trofeum - III miejsce.


 

 

19 marca
Rajd Wiosenny w tym roku nawi?zywa?? do tematyki filmu animowanego "AUTA". Jako zadanie przedrajdowe nale??a??o wykona? komiks opsujacy dalsze losy bohaterów tej bajki. Rajd organzowa??a jak zwykle 33 PDH??, tym razem w Puszczykowie. Na trasie oczwyi??cie sporo ciekawych zada??. Nie zabrak??o równie?? etapu nocnego.


 

 

2 kwietnia
Jak co roku stajemy zwarci i gotowi do s??u??by pe??ni?c Wart? Honorow? przed ko??cio??em i przy Grobie Pa??skim.

 

 

maj
Polsk? znów nawiedzi??y powodzie. Nawet mieszka??cy Poznania i okolic stan?li przed realn? gro??b? zalania. Stra??acy, ??o??nierze i inni ochotnicy ju?? od kilku dni walcz? by zabezpieczy? domy przed nadchodz?c? do miasta fal? powodziow?. Harcerstwo to nie tylko zabawa i obozy, to tak??e s??u??ba. Dlatego tak??e z naszej dru??yny harcerze udali si? na wa??y by pomóc w walce z ??ywio??em. Cz???? z nas pracowa??a przy budowie wa??ów na Staro???ce, a cze??? w centrum przy terenach AWF.

 

1 czerwca
Dzie?? Dziecka, ale tego dnia szykujemy zupe??nie inne paczki i prezenty. Par? dni wcze??niej nasz szczep razem z I szczepem zorganizowali??my wspóln? akcj? zbiórki darów dla powodzian na terenie naszego osiedla. Dzi?? sortujemy i pakujemy dary na ci???arówke, która pojedzie na po??udnie Polski.

 

27 czerwca
Ko??cówka czerwca, ko??czy sierok szkolny, ko??czy si? te?? rok harecrski. Bierzemy udzia?? w zbiórce terenowej szczepu. Ognisko, kie??baski, zabawa. Dobry picz?tek wakacji :)
 

 

12 - 31 lipca
Lato w pe??ni, s??o??ce pra??y, czas na Obóz! Baza w Kaplinie ju?? na nas czeka. Zbudowali??my super podobóz z wielkim masztem, bram?, szlabanem i bunkrami :) Hitem sezonu by??a gra w palanta, cho? pal?ce s??o??ce potrafi??o zm?czy?. Poza tym obozowy turniej siatkówki, festiwal piosenki, dyskoteki, HaBeTa, ogniska, apele i sporo zabawy.


 

 

12 wrze??nia
Nasz szczep po raz kolejny wspólnymi si??ami organizuje festyn osiedlowy. Dzi?ki wpsó??pracy z parafi? mamy udost?pnione zaplecze na to przedsi?wzi?cie. Na festynie uda??o si? zagwarantowa? mnustwo atrakcji. By??a loteria fantowa, grochówka, mo??na by??o wzi?? udzia?? w wielu konkurencjach. Nasza dru??yna przygotowa??a strzelnic?, wiosk? rycersk?, za??atwili??my m.in. nag??o??nienie, wóz stra??acki, bryczk?. Pozosta??e dru??yny szczepu przygotowa??y ró??ne inne atrakcje. Festyn si? uda??, pogoda by??a znakomita a zainteresowanie du??e.
 

 

26 wrze??nia
Wraz ze szczepem jedziemy na jesienny festyn organizowany w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. W programie zwiedzanie wie??y widokowej, oczywi??cie ca??ego muzeum, pokaz dawnych technik bartników (pszczelarzy). Mo??na by??o spróbowa? ??wie??ego chleba prosto z pieca, sprawdzi? swoje si??y w pracach rzemie??mlniczych, pos??ucha? wyst?pu ludowego zespo??u. Wyj?tkowym zainteresowaniem cieszy?? si? pokaz i parada ci?gników :)

 

 

30 pa??dziernika
Kolejna wyprawa G.A.S.10. Tym razem wyruszamy na szlak by podziwiac turystyczne walory Parku Krajobrazowego Promno. Towarzysz? nam druhny z 18 PDH?? :) Trasa rozpoczyna si? na stacji kolejowej w Pobiedziskach, sk?d do??? okr?zn? drog? (ale jak??e malownicz?) doszli??my do Promna. Tam, kto chcia?? móg?? wsi???? na poci?g powrotny do domu, a pozostali ruszyli dalej w kierunku Puszczy Zielonki, na autobus w Tucznie. Na trasie zahaczylismy te?? o rezerwaty przyrody: "Jezioro Dr???ynek" oraz "Las li??ciasty w Promnie".
 

 

11 listopada
Dla wszystkich Polków to Dzie?? Niepodleg??o??ci, dla nas dodtakowe ??wi?to - w tym dniu nasz Szczep obchodzi swój dzie??. Z tej okazji nasza dru??yna bierze jak zwykle udzia?? w grze miejskiej szczepu. W tym roku zabawa mia??a miejsce na terenie Cytadeli. Podczas gry patrole poznawa??y bli??ej bohatera szczepu - 15 PukZ??a pogoda nie zdo??a??a nam przeszkodzi? i wszystko odby??o si? zgodnie z planem. Na zako??czenie tradycyjnie odby?? si? apel i sk??adanie kwiatów pod pomnikiem 15 Pu??ku U??anów Pozna??skich.
 

 

20 grudnia
Wigilia Bo??ego Narodzenia ju?? za pasem. Spotykamy si? wi?c starym zwyczajem na wspólnym dzieleniu si? op??atkiem i sk??adaniu ??ycze??. W tym roku troch? inaczej, bo we w??asnym gronie - dru??ynowym gronie (a nie jak w latach ubieg??ysz ca??ym szczepem). By??a choinka i prezenty, by?? Gwiazdor, zastawiony stó?? ró??nymyi pyszno??ciami, ??yczenia, kolendy - wszystko to, czego w Wigili? nie powinno zabrakna?. Tym wr?cz rodzinnym akcentem ko??czymy rok 2010. Nast?pne spotkanie ju?? w 2011.
 

aktualizacja: 2015-11-24 00:05:20
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl