Patron
Patron dru??yny
     Patronem naszej dru??yny jest 3 Kompania "Agat". Jednostka z??o??ona z cz??onków Szarych Szeregów, która pod dowództwem AK walczy??a z okupantem podczas II W?? - g??ównie z Gestapo. Ludzi z "Agat" cechowa??y odwaga, braterstwo i oddanie dla Ojczyzny, a tak??e dobra organizacja i precyzja w dzia??aniu. S? to warto??ci i cechy, które my, jako dru??yna harcerska pragniemy wplata? w nasz? codzienn? dzia??alno???.
aktualizacja: 2009-10-25 00:00:00
Historia 3 Kompanii
     5 czerwca 1943 w ko??ciele ??w. Aleksandra przy pl. Trzech Krzy??y Gestapo aresztowa??o ponad pi??dziesi?ciu cz??onków oddzia??u "KOSA 30". Wówczas w sztabie Kedywu KG AK sta??o si? jasne, ??e luk? po tym celnym uderzeniu nale??y wype??ni? bezzw??ocznie. Wybór pad?? na kompani? "Jeremiego" z Oddzia??u Specjalnego "Jerzy". Byli to cz??onkowie warszawskich Szarych Szeregów, którzy jako "Grupy Szturmowe" weszli w sk??ad Oddzia??ów Dyspozycyjnych Kedywu KG AK.

     Rozbita "KOSA 30" [Kompania Specjalnych Akcji] by??a oddzia??em likwiduj?cym hitlerowskich dygnitarzy z aparatu policyjnego i cz??onków cywilnej administracji niemieckiej i w??a??nie te zadania mia??a teraz przej?? harcerska kompania, na czele której stan??? przedstawiciel Kedywu KG AK - kpt. "P??ug". Ze strony harcerskiej dowodzenie nadal sprawowa?? st. strz. pchor. "Jeremi".
Aby unikn?? tego, co spotka??o ludzi z "KOSY", cz??onkom kompanii nakazano zerwanie wszystkich dotychczasowych kontaktów z macierzystym OS "JERZY", a kpt. "P??ug" ju?? na pocz?tku lipca 1943 zaj??? si? stworzeniem ??ci??le zakonspirowanej grupy - swoistej "konspiracji w konspiracji".

     Harcerze "Jeremiego" w czasie intensywnych szkole?? przeprowadzonych latem '43 roku rozpoznawali przysz??e obiekty swoich uderze??.
Celem "numer 1" mia??o by? warszawskie Gestapo, w zwi?zku z tym oddzia?? przyj??? kryptonim "AGAT" [skrót od Anty-Gestapo].

      Na utworzenie kompanii Szare Szeregi przekaza??y Kedywowi KG 3 dru??yny m?skie i jedn? dru??yn? dziewcz?t (przewidzianych do s??u??y w wywiadzie, ???czno??ci i sanitariacie).
Z Kedywu KG AK przeszed?? natomiast chor. "Rayski" z zadaniem stworzenia komórki wywiadu w "AGACIE".

aktualizacja: 2009-10-25 00:00:00
Organizacja jednostki
Kompania 'AGAT' by??a jednostk? licz?c? oko??o 175 ??o??nierzy sformowanych w 3 plutony. Aby taki oddzia?? móg?? sprawnie funkcjonowa? potrzebna by??a odpowiednia organizacja. Dlatego w??a??nie w kompanii wydzielono specjale s??u??by do poszczególnych zada?? - dzi?ki temu ca??o??? mia??a przys??owiowe r?ce i nogi.


Wywiad
     Szefem s??u??by wywiadu kompanii "Agat" zosta?? 45-letni chor. "Rayski" - dawny szef wywiadu dywersyjnego rozbitego przez Gestapo oddzia??u "KOSA 30". Do swojej komórki dobra?? sobie zespó?? z??o??ony z kilku ludzi, którego liczebno??? w szczytowym momencie wynosi??a 11 osób.

     Podstaw? pracy wywiadu by??a zasada, ??e musi on by? prowadzony spokojnie, bez po??piechu, sumiennie, regularnie, bez zb?dnego nara??ania wywiadowców. Zespó?? "Rayskiego" stara?? si? wy??apa? sta??e elementy w codziennym ??yciu obserwowanych osób. Gromadzono informacje mog?ce pomóc w przygotowaniu przysz??ej akcji: gdzie i czym si? poruszali, jak wygl?da??y ich pojazdy, godziny i miejsce pracy. Wywiadowcy zawsze musieli by? przygotowani na ewentualn? kontrol?. To wi?za??o si? z mocnymi dokumentami i odpowiedni? "wymówk?" uzasadniaj?c? przebywanie na ulicy w danej chwili. Miejsca szczególnie niebezpieczne obserwowano zawsze wi?kszym zespo??em, aby móc zmienia? si? na posterunkach. Po kilku minutach zwiadowca zmieniany by?? przez koleg? i odchodzi??. Wszystkie zaobserwowane sytuacje przekazywano "Rayskiemu" w formie krótkich raportów. On ustala?? dalsz? strategi? obserwacji, a zgromadzone materia??y wywiadowcze "Rayski" przekazywa?? dowódcy oddzia??u na odprawach przedakcyjnych.


Sanitariat
      Pocz?tkowo "Agat" korzysta?? z lekarza przydzielonego ze s??u??by sanitarnej Kedywu KG AK - "doktora. Maksa" [Zbigniew Dworak]. "Dr Maks" czeka?? po ka??dej akcji w umówionym punkcie miasta, gdzie, je??li byli ranni, wsiada?? do samochodu i jecha?? z nimi do szpitala lub przygotowanego punktu sanitarnego. Za??atwieniem miejsca w szpitalu [jeszcze przed akcj?] zajmowa??a si? "Pani Stasia" [Stanis??awa Kwaskowska], dyplomowana piel?gniarka z sanitariatu Kedywu KG AK. Poza tym ka??dy z ??o??nierzy oddzia??u mia?? zawsze, przez ca??y czas przynale??no??ci do oddzia??u, zapewnion? bezp??atn? opiek? lekarsk? w Szpitalu Ujazdowskim u "Pani Stasi".

      W pó??niejszym czasie "dr Maks" zosta?? przekazany na sta??e do "Agatu" w celu zorganizowania odr?bnej s??u??by sanitarnej. Razem z nim przydzielono oddzia??owi 8 dziewczyn, które tworzy??y sekcj? sanitariuszek i organizacyjnie wchodzi??y w sk??ad poszczególnych plutonów [po dwie na jeden pluton]. S??u??ba stopniowo si? rozrasta??a, posiada??a w??asnego kwatermistrza, magazyniera, dru??ynow? sanitariuszek i ???czniczk? szefostwa. Do podstawowych obowi?zków "Sanitariatu" nale??a??o:
 • przed akcj? znalezienie szpitala, zabezpieczenie i wyposa??enie punktów sanitarnych (transport, sprz?t, ??ywno???), uzgodnienie lekarzy i zapewnienie krwiodawców;
 • sta??a opieka nad zdrowiem ??o??nierzy (badania okresowe, szczepienia);
 • szkolenia w plutonach w zakresie pierwszej pomocy;
 • wnioskowanie o pomoc finansow? w razie choroby lub niedo??ywienia;
 • kompletowanie wyposa??enia sanitarnego, jego konserwacja i magazynowanie, zaopatrzenie w leki.
"Sanitariat" posiada?? w??asne biuro oraz magazyny [w mieszkaniach] i sie? alarmow?. W przypadku akcji niezale??nie od przydzia??ów sanitariat pracowa?? w pe??nym sk??adzie.


Moto
      W sk??ad s??u??by "Moto" wchodzili: szefowie motoryzacji plutonu, kierowcy, mechanicy, elektrotechnicy, lakiernicy. Poza tym, w ka??dej sekcji plutonu by?? minimum: 2 kierowców. Do tej s??u??by dowództwo przywi?zywa??o du??? wag?, gdy?? od jej sprawnego dzia??ania zale??a??o powodzenie podstawowych akcji oddzia??u.
Do obowi?zków "Moto" nale??a??o:
 • zdobywania samochodów;
 • banie o gotowo??? bojow?, stan techniczny i dokumentacj? samochodów (oraz papiery dla kierowców), tak aby w ka??dej chwili by??y gotowe do wyjazdu na akcj?;
 • gospodarowanie samochodami i gara??ami;
 • kierowanie samochodów do ewentualnych napraw i lakierowania, zabezpieczenie gara??y;
 • kierowanie wyszkoleniem motorowym oddzia??u.
      Zdobywaniem wozów zajmowa??y si? najcz???ciej zespo??y trzyosobowe. Musia??y to by? wozy typowe, czterodrzwiowe, w dobrym stanie technicznym, do??? szybkie i zrywne.
W przygotowywaniu kompletu fa??szywych dokumentów pomaga??a komórka legalizacyjna Kedywu KG AK.


Kwatermistrzostwo
      Kwatermistrzem oddzia??u przez ca??y okres jego dzia??alno??ci by?? pchor. "Robert" [Wies??aw Raciborski]. Dodatkowo ka??dy pluton posiada?? swojego intendenta [kwatermistrza].

Do zada?? kwatermistrzostwa nale??a??o:
 • opracowanie planu gospodarki finansowej;
 • zaopatrzenie oddzia??u w skrytki sta??e i przeno??ne;
 • zwi?kszanie zapasów broni, amunicji, materia??ów wybuchowych i wyposa??enia, a tak??e egzekwowanie przydzia??ów z Kedywu KG AK;
 • przechowywanie, transportowanie i utrzymywanie w stanie sta??ej sprawno??ci broni;
 • wynajmowanie gara??y i kontakty z warsztatami naprawczymi;
 • zaopatrzenie sanitarne, awaryjne zaopatrzenie w ??ywno???;
 • omawianie spraw gospodarczych z pododdzia??ami, organizowanie wyszkolenia gospodarczego;
 • prowadzenie spraw finansowych.
aktualizacja: 2009-10-25 00:00:00
S??ownik termin??w
Okres II Wojny ??wiatowej to czas konspiracji, tajemnic wojskowych i kryptonimów. Ka??dy dowódca, ka??dy oddzia??, ka??da akcja mia??y swoje "ksywki" i tajemnicze nazwy. Aby lepiej poj?? co czym by??o, poni??ej znajdziecie krótkie wyja??nienia do poszczególnych nazw.Kedyw KG AK - rozwini?cie skrótu: Kierownictwo Dywersji Komendy G??ównej Armii Krajowej. By??a to specjalnie stworzona komórka KG AK, która zajmowa??a si? takimi zadaniami jak: planowanie akcji dywersyjnych i sabota??owych; kierowanie akcj? oddzia??ów dyspozycyjnych; szkolenie dowódców oddzia??ów; zaopatrywanie w ??rodki walki itp.

"KOSA 30
" - jeden z oddzia??ów dyspozycyjnych Kedywu KG AK. Jego nazwa to skrót od Kompania Specjalnych Akcji a jego zadaniem by??a likwidacja niemieckich osobisto??ci z kr?gów policyjno-administracyjnych.

OS "JERZY" - oddzia?? specjalny utworzony z harcerzy warszawskich "Grup Szturmowych" Szarych Szeregów. By?? cz???ci? oddzia??u dyspozycyjnego "MOTOR 30", ale w 1943 zosta?? podzielony na trzy kompanie: "Felek", "Rudy" i "Agat".

st. strz. pchor. "Jeremi" - prawdziwe nazwisko: Jerzy Eugeniusz Zborowski, stopie?? instruktorski - harcmistrz. W 1943 roku wraz z dru??yn? "CR-500" przeszed?? do utworzonego "AGATU", którego zosta?? dowódc? z ramienia harcerskiego. Pó??niej zosta?? dowódc? batalionu "Parasol". W akcji pod Arsena??em kierowa?? samochodem, którym ewakuowano odbitego z r?k Gestapo "Rudego".

kpt. "P??ug" - prawdziwe nazwisko: Adam Borys. Po utworzeniu Kedywu KG AK zosta?? zast?pc? dowódcy oddzia??u dyspozycyjnego "MOTOR 30". Po reorganizacji OS "JERZY" i wydzieleniu z niej trzech kompani, kpt. Borys przej??? dowództwo z ramienia Kedywu nad jedn? z nich - "Agatem".

chor. "Rayski" - prawdziwe nazwisko: Aleksander Kunicki. Jeden z 10-ciu ??o??nierzy, którzy unikn?li aresztowania przez Gestapo w ko??ciele ??w. Aleksandra 5 czerwca 1943r. Po utworzeniu kompani "AGAT" zosta?? do niej w???czony wraz ze swoim zespo??em wywiadowców. Zajmowa?? si? rozpoznaniem celów zleconych "Agatowi".

"CR-500" - dru??yna harcerska "Jeremiego". W czasie konspiracji Szarych Szeregów w ten sposób w "Ulu Wis??a" (Chor?giew Warszawska) kodowano poszczególne dru??yny. CR oznacza??o Hufiec Centrum a liczba 500 kolejn? (pi?t?) dru??yn?. I tak przyk??adowo pod nazw? CR-100 kry??a si? przedkonspiracyjna 5 WDH, a pod CR-500 dru??yna "Jeremiego" - wywodz?ca si? z grupy ??oliborskiego PET-u (zwi?zku m??odzie??y szkolnej "Przysz??o???").W przygotowaniu tego dzia??u wykorzystano informacje zawarte w ksi???ce Piotra Stachiewicza "Akcja Kutschera"
oraz materia??y ??otwor'2000.


aktualizacja: 2010-01-24 00:00:00
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Hufiec Poznań-Wilda zhp.pl